Hi am Gosu cầm Lucian max nhọ

Hi am Gosu cầm Lucian max nhọ khi đuổi giết Janna còn dính máu nhưng không thánh công :v


Bạn có thể quan tâm