LMHT : The Shy và Deft ăn hành của top 2 bắc mỹ

Top 2 Rank máy chủ Bắc Mỹ cầm Zed bán hành cho The Shy cầm Riven và Deft cầm Sivir


Bạn có thể quan tâm